Jenjanm se yon plant ki soti an Azi, pi presizeman nan peyi End .

Yo itilize li nan kwizin pou bay manje gou tankou yon epis, yo itilize li tou pou fè te pou moun bwè.

Jodia m vin ba nou kèk rezon ki fè de jenjanm yon plant espesyal, yon pwodwi ke si nou pran abitid konsome li ki ka ede nou jere sante nou pi byen.

Men kèk aksyon ak jenjanm ka fè nan kò nou lè nou byen prepare l pou n konsome :

•Li chofe san nou epi reveye sistèm nou

•Li ede nou dijere pi byen (fè eksperyans lan : fin manje vant deboutonen epi bwè yon tas te jenjanm. Nan yn ti kadè vant ou gentan plat)

•Li konbat noze ak vomisman

•Li soulaje doulè (trè efikas pou medam yo lè yo gen règ yo)

•Li ogmante dezi ak pwisans seksyèl (jwèt pou nou ti mesye)

•Li ede prevni kèk kansè ak enfeksyon.

Men tout aksyon sa yo nou sot site la fèt gras ak 2 prensipal eleman chimik jenjanm lan gen ladan l ki rele « Shogaol » ak « gingérol ».

Pou ogmate pwisans ak efikasite te jenjanm lan, nou ka sikre l ak siwo myèl epi mete yon tranch sitwon nan tas la lè nap bwèl…

Se tout ti enfomasyon sa yo m te vle pataje avek nou nan ribrik « Eske w te konnen » pou jodia.

Pa ezite poze kesyon oswa di nou ki sa w panse de sijè a nan kòmantè.

Mèsi

Doc Sam.