Eske w te konnen ke ou dwe lave konsèv yo tou avan w itilize yo

Depi aprè epidemi kolera nan lane 2010 vin gen plis moun an Ayiti ki konnen epi aplike prensip ki mande pou yo lave men yo avan yo al manje ak lè yo sot nan twalèt .

Men nou remake ke gen yn pati nan ijyèn lan ke yo bliye oswa neglije : Eske nou pran swen tou pou nou lave pwodwi konsèv yo avan nou itilize yo?

Lè nou pale de pwodwi konsèv yo nou fè referans ak bwat lèt, kanèt byè, ji elatriye.

Poukisa ?

Paske tou senpleman, anbalaj pwodwi sa yo konn kontamine, Sètadi menmsi pwodwi sa yo pwòp pa anndan yo konn sal sou deyò, swa paske yo te mal konsève oubyen paske bèt nwizib (tankou ravèt, sourit, rat ak parazit) pase sou yo.

Pa egzanp gen yon maladi ke yo rele leptospiroz ke moun ka trape nan divès fason , tankou nan konsome san lave pwodwi ke sourit ak rat pipi sou yo…

Li enpòtan anpil pou nou mete an pratik règ ak prensip lijyèn yo si nou vle viv lontan e an sante.

Se ti konesans sa yo nou pote pou nou nan ribrik Eske w Te Konnen pou jodia.

Mèsi deske ou te li nou.

Jean Samuel Gardy Lubin ( Doc Sam )